17/04/2024
Tüm ilanlar

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-İZZET BAYSAL AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KALORİFER YAKITI ( 4 NOLU FUEL OİL ) VE AKARYAKIT (MOTORİN-EURODİZEL ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2013/164158

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇAKMAKLAR MAH. 13.CAD.971.SK.NO:70 14100 BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks numarası

:

3742702004 - 3742702003

c) Elektronik Posta Adresi

:

bericek@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kalorifer yakıtı İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü Çakmaklar Mah. 13.Cad.971.Sk.No:70 Merkez/BOLU adresine , Akaryakıt (Motorin Eurodizel) ise kuruluşumuzun hizmetinde kullanılan Jeneratöre benzin istasyonlarından peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe 01.01.2014 tarihinde başlanacak olup 31.12.2014 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZZET BAYSAL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAKMAKLAR MAH.13.CAD.971.SK.NO:70 MERKEZ/BOLU

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2013 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekli bir ´Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ´ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi

2. İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise ;teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirme tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

3. İsteklinin Bolu İli Belediye sınırları mücavir alan içerisinde benzin istasyonu işlettiğine dair belge,

4. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Bayilik Lisansı

5. İsteklinin bağlı olduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi


4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DOKÜMAN BEDELİ BOLU DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILARAK İZZET BAYSAL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAKMAKLAR MAH.13.CAD.971.SK.NO:70 MERKEZ/BOLU adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZZET BAYSAL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ÇAKMAKLAR MAH.13.CAD.971.SK.NO:70 MERKEZ/BOLUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.